Studio Rental

Price List

 • ค่าห้องบันทึกเสียง พร้อม Sound Engineer
  1,500 / ชั่วโมง
 • สปอตวิทยุภาษาไทย

  ความยาว 30 วินาที
  ราคาแพ็คเก็จ 15,000 บาท
  1 เสียง : ผู้ประกาศจาก Lists
  1 Script
  1 Producer
 • สปอตวิทยุภาษาไทย

  ความยาว 60 วินาที
  ราคาแพ็คเก็จ 17,000 บาท
  1 เสียง : ผู้ประกาศจาก Lists
  1 Script
  1 Producer
 • สปอตวิทยุภาษาอังกฤษ

  ความยาว 30 วินาที
  ราคาแพ็คเก็จ 17,000 บาท
  1 เสียง : ผู้ประกาศจาก Lists
  1 Script
  1 Producer
 • สปอตวิทยุภาษาอังกฤษ

  ความยาว 60 วินาที
  ราคาแพ็คเก็จ 19,000 บาท
  1 เสียง : ผู้ประกาศจาก Lists
  1 Script
  1 Producer

* หมายเหตุ
1.ทุกแพ็คเก็จยังไม่รวมค่าดนตรีประกอบ
2.แพ็คเก็จ A,B,C,D แก้ไข Script ได้ 2 ครั้งก่อนการผลิต